موضوع: جستجو محلی گوگل

خانه / موضوع: جستجو محلی گوگل

موضوع: جستجو محلی گوگل

راهنمای تنظیمات جستجو محلی گوگل

گزارشی از آخرین تغییرات و راهنما جامع تنظیمات جستجو محلی گوگل

گوگل را باز می کنید و بهترین فست فودهای تهران را جستجو می نمایید. نتایج بهترین فست فود درست در غرب تهران و در فاصله سیصد چهارصد متری شما قرار دارد. انگار گوگل علم غیب پیدا کرده است و می داند فکر کابران کجاست و دقیقا چه می خواهند! مهم …

ادامه مطلب »
راهنمای تنظیمات جستجو محلی گوگل

گزارشی از آخرین تغییرات و راهنما جامع تنظیمات جستجو محلی گوگل

گوگل را باز می کنید و بهترین فست فودهای تهران را جستجو می نمایید. نتایج بهترین فست فود درست در غرب تهران و در فاصله سیصد چهارصد متری شما قرار دارد. انگار گوگل علم غیب پیدا کرده است و می داند فکر کابران کجاست و دقیقا چه می خواهند! مهم …

ادامه مطلب »