موضوع: قرار دادن فرم عضویت به ازای دانلود

خانه / موضوع: قرار دادن فرم عضویت به ازای دانلود

موضوع: قرار دادن فرم عضویت به ازای دانلود

افزونه ی دانلود به ازای عضویت در سایت

افزونه ی دانلود به ازای عضویت در سایت

حتما شما با سایت هایی برخورد کرده اید که در سایتی بخواهید دانلودی را انجام دهید ولی این امکان تنها با عضویت در سایت در اختیار شما قرار می گیرد و باکسی در اختیار شما قرار داده می شود ، که باید در باکس مربوطه نام و ایمیلی وارد کنید …

ادامه مطلب »
افزونه ی دانلود به ازای عضویت در سایت

افزونه ی دانلود به ازای عضویت در سایت

حتما شما با سایت هایی برخورد کرده اید که در سایتی بخواهید دانلودی را انجام دهید ولی این امکان تنها با عضویت در سایت در اختیار شما قرار می گیرد و باکسی در اختیار شما قرار داده می شود ، که باید در باکس مربوطه نام و ایمیلی وارد کنید …

ادامه مطلب »